คู่มือการปฎิบัติงาน
- คู่มือขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการบำนาญ และข้าราชการ สพป.
- คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
- คู่มือขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
- คู่มือขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
- คู่มือการขอค่าพาหนะนักเรียน กรณีการนำนักเรียนไปเรียนรวม
- คู่มือช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการปฎิบัติ
- คู่มือการรายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนผ่านระบบ e-mes
- คู่มือกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- คู่มือแนวทางการใช้เงินอุดหนุน
- คู่มือการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี
- คู่มือการเสนอขอรับงบประมาณอิสลามศึกษา
- คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
- นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แบบฟอร์ม ต่างๆ
- แบบติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
- แบบคำร้องขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อทีอยู่อาศัย
- แบบลาอุปสมบท
- แบบใบลาพักผ่อน สำหรับเจ้าหน้าที่เขต
- แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว สำหรับ ผอ.โรงเรียน
- แบบการเขียนโครงการของโรงเรียน
- แบบขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
- แบบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
- แบบการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- แบบการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขณะนี้ 6 คน สถิติวันนี้ 331 คน สถิติเดือนนี้ 8595 คน สถิติปีนี้ 71296 คน สถิติทั้งหมด 71296 คน