คู่มือการปฎิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
- ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือขั้นตอนการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
- คู่มือขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองผ่านสิทธิ
- คู่มือแนวทางและขั้นตอนการเลิกสถานศึกษา
- คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
- คู่มือระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน e-MES
- คู่มือการขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- คู่มือขั้นตอนการเบิกเงิน
- คู่มือขั้นตอนการของบประมาณอิสลามศึกษา
- คู่มือและแบบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียน
- คู่มือการจัดแผนโรงเรียน
- คู่มือกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
- นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
- คุรุภัณฑ์ ปี 2561
แบบฟอร์ม ต่างๆ
- แบบโครงการ
- แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
- แบบจัดซื้อจัดจ้าง
- แบบใบลาพักผ่อน
- แบบใบลาอุปสมบท
- แบบกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย
- แบบใบเบิกพัสดุ
- แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- แบบค่าเช่าบ้าน
- แบบรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 556 คน สถิติเดือนนี้ 10070 คน สถิติปีนี้ 40401 คน สถิติทั้งหมด 136829 คน