กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 
     
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 2   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 3
 
     
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับที่ 4   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546
 
     
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่ ๒)
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
 
     
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 
     
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
     
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539   พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2557
(ฉบับที่ 2)
 
     
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2562
(ฉบับที่ 3)
  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 
     
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. 2523
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 
     
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการ
ดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการ
ดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 
     
 
     
 
     
     
     
     

 

 

ankara escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 109 คน สถิติเดือนนี้ 1489 คน สถิติปีนี้ 158007 คน สถิติทั้งหมด 599143 คน