หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

                       กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ปี 2561      

                    

 

             แนวปฎิบัติการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560

 

                                   ประกันตัวผู้ต้องหา กำหนดวงเงินประกัน                     ​

                    

 

                   ปรับปรุงคุณสมบัติสายงาน บริหาร ผอ.ร.ร.ศน.ว16 ปี 2563

 

                                    พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ                             

                     

 

                         พัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง.ผอ.ร.ร.และ ผอ.ร.ร.ว8 ปี 2563​

 

                            ระเบียนกระทรวงการคลังเลื่อนขั้นค่าจ้าง ปี 2544                           

                     

 

                           ระเบียบกระทรวงการคลังจ่ายค่าจ้าง ปี 2526

 

                                ระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช                  

                     

 

                  ระเบียบว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู พ.ศ.2555

 

                                 ระเบียบสำนักนายกพนักงานราชการ ปี 2547                                        

                    

 

                                       หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง

 

                               หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ                                    ​

                    

 

                                    หลักเกณฑ์การย้ายครู ว 24 ปี 2559

 

                   หลักเกณฑ์ผอ.ร.ร.ขอมีวิทยฐานะ ชพ.และ ชช. ว12 ปี 2561      

                     

 

                หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย ว 19 ปี 2561

 

                หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว 6 ลว 22 เม.ย. 63                

                        

 

               หลักเกณฑ์วิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21) ปี 2560

 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 675 คน สถิติเดือนนี้ 13593 คน สถิติปีนี้ 153340 คน สถิติทั้งหมด 594476 คน