กฎหมายอื่น ๆ

 

                                กฎกระทรวงกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546                                                     

          

 

                                                   แนวทางการขยายชั้นเรียน 2553

     

 

                                   แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2562                                

                       

 

                            แนวทางการดำเนินงานตามพรบการศึกษาภาคบังคับ2545

 

 

                                                 พรบ.กองทุนอาหารกลางวัน 2535                                                                

      

 

                                           พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

 

 

                                                      พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546                                                                                     

                      

 

                                                            พรบ.ลูกเสือ 2551

 

 

                                      ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 2562                                                      

                      

 

                                                ระเบียบเปิดปิดสถานศึกษา 2549

 

 

        กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561

 

 

 

        กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

                                   กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดชัดแจ้ง พ.ศ.๒๕๔๙

 

 

                               กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐

 

 

       กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนวจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

           พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

 

 

                   พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

                            พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

 

 

       พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ..ศ.๒๕๕๘

 

 

                            พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราช พ.ศ.๒๕๔๐

 

 

                      พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

 

 

                                          พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

 

 

                พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

 

 

                  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

 

 

                      พระะเรียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

       ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๓

 

 

      ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐

 

 

                           ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓

 

 

                                           รัฐธรรมนูญราชอาญาจักรไทย ๒๕๖๐

 

 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 648 คน สถิติเดือนนี้ 13566 คน สถิติปีนี้ 153313 คน สถิติทั้งหมด 594449 คน