>>>  ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๒๕๖๑ และได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  


         ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ส.ค.๒๕๖๑ และได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ รายละเอียดดังแนบ
        ในการนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ แจ้งเชิญชวนหน่วยงาน /ผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูก ที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  โดยผู้ที่สนใจ ส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน ๖ ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อจำนวน   ๒ แผ่น ส่งโดยตรงไปที่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๕๗ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  ภายในวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๑ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่ http://ops.sueksa.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

 
    2018053015276660810.docx
 
นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 679 คน สถิติเดือนนี้ 13597 คน สถิติปีนี้ 153344 คน สถิติทั้งหมด 594480 คน