การปรับวุฒิใน ก.พ.7
 ถ้าจะปรับวุฒิใน ก.พ.7 ใช้หลักฐานอะไรบ้าง
โดย นางอุดมลักษณ์ จุฑาเกตุ

  คำตอบ  
          ให้ส่งหนังสือถึงเขตพื้นที่พร้อมหลักฐาน 1.สำเนาวุฒิบัตรที่จบ 2.สำเนา Transcript
         ผู้ตอบ Admin