สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการอบรมพนักงานส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ

โครงการอบรมพนักงานส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8 Read More »

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ Read More »

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ฯ

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ฯ Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน Read More »

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ อาหารกลางวันและนม ครั้งที่ 1/2567

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ อาหารกลางวันและนม ครั้งที่ 1/2567 Read More »