สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

February 2023

ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมออกประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา Read More »

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อย.2 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พร้อมด้วยนายกนก คล้ายมุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กลุ่มนิเทศฯ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อย.2 ครั้งที่ 1/2566 Read More »