สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

มกราคม 2024

ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2

ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมตามนโยบายลดภาระนักเรียนผู้ปกครองฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมตามนโยบายลดภาระนักเรียนผู้ปกครองฯ Read More »

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวน นักเรียน ไม่เกิน 60 คน)

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวน นักเรียน ไม่เกิน 60 คน) Read More »

แนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัยพ์สินของทางราชการ ของสถานศึกษาในสังกัด หลังจากมีมติ ครม. ยกเว้นการอยู่เวรของครู

แนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัยพ์สินของทางราชการ ของสถานศึกษาในสังกัด หลังจากมีมติ ครม. ยกเว้นการอยู่เวรของครู Read More »

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2566

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2566 Read More »

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2566

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2566 Read More »

เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง

เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง Read More »