สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  คลิก Download

เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   คลิก Download

เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกา

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คลิก Download

เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สพฐ

รายงานสรุปผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    คลิก Download

เล่มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่