สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

กลุ่มอำนวยการ

ทำเนียบบุคลากร

นายสุเทพ สภาพอัตถ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายสมใจ สิกขวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวฐาปนา มกรนันทน์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวนภาพร สิทธาวัฒน์เดชา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 

นางรุ่งรัตน์ เราเจริญศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวดารณี แซ่จึง

    เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นายประมวล เนื่องอุทัย

ช่างสี ระดับ 4

นายสุธี สุวรรณภาพ

ช่างสี ระดับ 4

นายมณี ทรัพย์ผล

ช่างสี ระดับ 4

นายบัญชา พิศาภาค

ช่างไม้ ระดับ 4

นายอนุรักษ์ ทิพย์ราพันธ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายกฤธิชัย สามสี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางอรสา ศรีสลับ

พนักงานรักษาความสะอาด

น.ส.อุไรวรรณ สงวนมณี

พนักงานรักษาความสะอาด

นายฐานะ บัวทอง

ยาม

นายสุเมธ ใจอินทร์

ยาม

นางอาทิตยา อ่อนเย็น

แม่บ้าน

ภารกิจงานของกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(4) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(6) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(7) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(8) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

data macaudata sgpdata sdydata hkbandungtotosumaterabethukumtotoaddslot777link alternatifsumatrabetolxtotoalexistogelgengtotocongtogelmawartotolinetogeltogeluprajabandotrupiahtotoinatogelbatamtotownitogellotre4dbento4dbatmantotokapital4dspacetogelgastogelshiotogel4dgmtogelwinsortotoomtogelsakautotohalutotoduatotoladangtotojatengtotosumseltoto – keluaran hk – keluaran sdy – keluaran sgp – pengeluaran macaukeluaran macautoto macautoto macau 4dresult macau

Dunia perjudian online jadi berkembang pesat, dan mencari casino online terbesar menjadi prioritas bagi para fans taruhan daring.

Dengan menyadari variasi permainan, keuntungan bermain, cara bermain, pilih provider taruhan, dan web site terbaik, para pemain dapat menikmati pengalaman judi casino online yang memuaskan.

Game slot gacor https://128.199.72.108/ dapat memberikan keuntungan besar, tetapi juga perlu mempertimbangkan beberapa hal.

Sebelum mendaftar di https://hotelpinkhouse.com/, pemain perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk reputasi situs, jenis permainan yang ditawarkan, dan layanan pelanggan.

Memilih situs judi casino slot online yang terpercaya dan memiliki game terlengkap menjadi langkah bijak untuk pengalaman bermain yang memuaskan.

Agen taruhan judi online terpercaya menyediakan proses pendaftaran yang sederhana dan aman agar bisa segera menikmati berbagai permainan slot gacor setelah berhasil mendaftar.

Pastikan untuk selalu memilih web togel dingdong resmi yang terpercaya dan punya reputasi baik di kalangan pemain judi online.

Dengan pertandingan dari seluruh dunia, pemain dapat memasang taruhan pada tim favorit mereka dan merasakan adrenalin taruhan judi bola.

Situs toto slot terbaik menawarkan berbagai bonus dan promosi kepada pemain mereka untuk meningkatkan peluang meraih kemenangan lebih besar.

Situs judi casino memberikan peluang besar untuk meraih kemenangan besar, menjadikannya favorit di kalangan penggemar judi online.

Bagi mereka yang ingin memulai game slot online, ada beberapa kiat penting yang perlu diikuti.

Pengembang game slot gacor terus memperbarui dan meningkatkan pola permainan untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih seru dan menguntungkan.

Togel dingdong merupakan permainan judi yang pakai mesin dingdong sebagai fasilitas untuk memilih hasil angka.

Keberagaman judi casino memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menjelajahi berbagai jenis permainan dan meningkatkan keterampilan mereka.

Kaisar19 sebagai agen bola SBOBET resmi, memberikan akses kepada pemain untuk menikmati beragam jenis permainan judi online.

Dengan koleksi permainan yang lengkap, IDCASH88 menjamin kepuasan para pecinta casino online.

Dengan memahami cara kerja permainan, memilih situs dengan bijak, dan menerapkan tips terbaik, pemain bisa lebih cerdas dan meraih kemenangan Toto Slot dengan lebih konsisten.

Agen slot online terbaik https://143.198.200.152/ tidak hanya menyediakan permainan berkualitas tetapi juga menawarkan layanan pelanggan yang responsif.

vipslot188 bumiplay vipslot188 vipslot188 https://gohiong.com/ https://hiduphedon.com/ bumiplay bumiplay
  • Slot Online Gacor
  • Bandar Slot Online Resmi
  • RTP Slot Alexistogel
  • Slot Online Alexistogel