สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

กลุ่มอำนวยการ

ทำเนียบบุคลากร

นายสุเทพ สภาพอัตถ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายสมใจ สิกขวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวฐาปนา มกรนันทน์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวนภาพร สิทธาวัฒน์เดชา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 

นางรุ่งรัตน์ เราเจริญศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวดารณี แซ่จึง

    เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นายประมวล เนื่องอุทัย

ช่างสี ระดับ 4

นายสุธี สุวรรณภาพ

ช่างสี ระดับ 4

นายมณี ทรัพย์ผล

ช่างสี ระดับ 4

นายบัญชา พิศาภาค

ช่างไม้ ระดับ 4

นายอนุรักษ์ ทิพย์ราพันธ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายกฤธิชัย สามสี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางอรสา ศรีสลับ

พนักงานรักษาความสะอาด

น.ส.อุไรวรรณ สงวนมณี

พนักงานรักษาความสะอาด

นายฐานะ บัวทอง

ยาม

นายสุเมธ ใจอินทร์

ยาม

นางอาทิตยา อ่อนเย็น

แม่บ้าน

ภารกิจงานของกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(4) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(6) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(7) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(8) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

data macaudata sgpdata sdydata hkbandungtotosumaterabethukumtotoaddslot777link alternatifsumatrabetolxtotoalexistogelgengtotocongtogelmawartotolinetogeltogeluprajabandotrupiahtotoinatogelbatamtotownitogellotre4dbento4dbatmantotokapital4dspacetogelgastogelshiotogel4dgmtogelwinsortotoomtogelsakautotohalutotoduatotoladangtotojatengtotosumseltoto – keluaran hk – keluaran sdy – keluaran sgp – pengeluaran macaukeluaran macautoto macautoto macau 4dresult macau