สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

กลุ่มอำนวยการ

ทำเนียบบุคลากร

นายสุเทพ สภาพอัตถ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายสมใจ สิกขวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวฐาปนา มกรนันทน์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวนภาพร สิทธาวัฒน์เดชา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 

นางรุ่งรัตน์ เราเจริญศิลป์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวดารณี แซ่จึง

    เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

นายประมวล เนื่องอุทัย

ช่างสี ระดับ 4

นายสุธี สุวรรณภาพ

ช่างสี ระดับ 4

นายมณี ทรัพย์ผล

ช่างสี ระดับ 4

นายบัญชา พิศาภาค

ช่างไม้ ระดับ 4

นายอนุรักษ์ ทิพย์ราพันธ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายกฤธิชัย สามสี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางอรสา ศรีสลับ

พนักงานรักษาความสะอาด

น.ส.อุไรวรรณ สงวนมณี

พนักงานรักษาความสะอาด

นายฐานะ บัวทอง

ยาม

นายสุเมธ ใจอินทร์

ยาม

นางอาทิตยา อ่อนเย็น

แม่บ้าน

ภารกิจงานของกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(4) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(6) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(7) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(8) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap Situs Toto Togel Agen Toto Togel