การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
โครงการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
 รายงานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอําเภอและประธานกลุ่มโรงเรียน
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
รายงานผลการนิเทศความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
       - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
• เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
     เจตจำนงของผู้บริหาร (Thai) (English)
     นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
• การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
• การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต