ประจำปี
2566

             โครงสร้างองค์กร
             ข้อมูลผู้บริหาร
                 
ผู้บริหารองค์กร

                  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
                  คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

             อำนาจหน้าที่
                 
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570

                  แผนปฏิบัติการประจำปี 2566
             ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
             กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             ข่าวประชาสัมพันธ์
                  ข่าวกิจกรรม

                  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
                  ข่าวบรรจุ/สรรหา/แต่งตั้ง
                  ข่าวสารกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด
             Social Network

                  เว็บไซต์  :   https://www.ayutthaya2.go.th/2023/
                  Facebook :   https://www.facebook.com/ayutthaya2
                  Youtube :   https://www.youtube.com/@aya2channel576
             นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล